Pomoc i terapia pedagogiczno-psychologiczna

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci o:

 • inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna;
 • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych;
 • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji;
 • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych;
 • z zaburzeniami mowy;
 • z zaburzeniami zdolności matematycznych;
 • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

 

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziałuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się. Terapię pedagogiczną prowadzimy w formie indywidualnej by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

Celem terapii pedagogicznej jest:

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych;
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów;
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji – dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.

Zasady terapii pedagogicznej:

Zasada 1

Indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego

 • dla każdego dziecka dobieramy indywidualny (inny) program;
 • dobieramy indywidualne metody dydaktyczne i wychowawcze do możliwości konkretnego dziecka;
 • w toku zajęć kontrolujemy przebieg i wyniki pracy dziecka;
 • pomagamy w przezwyciężaniu trudności;
 • stosujemy indywidualne zabiegi wychowawcze i psychoterapeutyczne.

 

Zasada 2

 • powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka;
 • stosujemy stopniowanie trudności w zakresie objętości i przystępności opracowywanego materiału;
 • przechodzimy od ćwiczeń prostych, obejmujących niewielki zakres materiału do złożonych wymagających opracowania dużych partii materiału dydaktycznego – przechodzimy do zadań trudniejszych wtedy, gdy dziecko sprawnie opanuje wcześniejsze, łatwiejsze;
 • ćwiczymy tak długo daną umiejętność, dopóki terapeuta nie ma poczucia, że dziecko wykonuje ją sprawnie;
 • nie ma czasowych reguł (rygorów) ćwiczenia danej umiejętności.

 

Zasada 3

Korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności

 • im głębiej zaburzona dana funkcja tym większa podatność na zmęczenie dziecka, uważamy by do tego nie doszło;
 • – nie ćwiczymy tylko jednej funkcji, bo może dojść do przetrenowania, zniechęcenia i powrotu do złych nawyków;
 • wskazana przemienność ćwiczeń – najgłębiej zaburzone funkcje z mniej zaburzonymi, bardziej sprawne z mniej, percepcja słuchowa z wzrokową;
 • w ćwiczeniu czytania i pisania – łączenie ich w jednym zdaniu;
 • stosujemy przerwy na odpoczynek.

Zasada 4 

Kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych

 • funkcje sprawniejsze wspierają czynności funkcji zaburzonych;
 • usprawniona zostaje integracja psychomotoryczna.

Zasada 5

Systematyczności

 • zajęcia powinny odbywać się często, idealnie gdyby mogły być każdego dnia;
 • przerwy w zajęciach powodują regres;
 • najbardziej męczące ćwiczenia percepcji słuchowej: nie powinny trwać każdorazowo dłużej niż kilka minut. Można jednak do nich kilkakrotnie wracać podczas zajęć, w przerwach stosując inny rodzaj ćwiczeń.

Zasada 6

Ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego

 • działania psychoterapeutyczne powinny towarzyszyć zabiegom dydaktycznym przez cały czas trwania zajęć terapii pedagogicznej;
 • w pierwszym okresie działania psychoterapeutyczne powinny być dominujące;
 • pełnią funkcje profilaktyczne – chronią przed dalszymi negatywnymi następstwami niepowodzeń szkolnych.

 

Pracownia Terapeutyczna ALFA